Методите на Мил

Методите на Мил , Пет метода на експериментално мислене, разграничени от Джон Стюарт Мил в неговата Система на логиката(1843). Да предположим, че някой се интересува от определяне на това кои фактори играят роля при причиняването на специфичен ефект, Е, при определен набор от обстоятелства. Методът на съгласие ни казва да търсим фактори, присъстващи във всички случаи, когато възникне Е. Методът на разликата ни казва да търсим някакъв фактор, присъстващ по някакъв повод, когато E възникне и отсъства по друг иначе подобен повод, когато не се случи. Съвместният метод на съгласие и разлика комбинира двата предишни метода. Методът на остатъците се прилага, когато част от Е е обяснима с позоваване на известни фактори и ни казва да приписваме „остатъка“ на останалите обстоятелства, при които Е възниква. Методът на съпътстващо изменение се използва, когато Е може да присъства в различна степен; ако идентифицираме фактор F, като температура,чиито вариации са положително или отрицателно корелирани с вариации в E, например размер, тогава можем да заключим, че F е причинно свързан с E.

Тази статия беше последно преработена и актуализирана от Брайън Дуйнян, старши редактор.