Мишне Тора

Мишне Тора , обширен коментар за Талмуда, съставен през 12 век от известния еврейски философ и учен Мойсей Маймонид. Всеки от неговите 14 тома се занимава с група закони, обхващащи един предмет. Сред предметите са етично поведение, граждански закони, деликти, брак и развод и подаръци за бедните.

Маймонид възнамерява Мишне Тората да съчетае религиозния закон и философията и да служи като кодекс от закони, който преподава, както и предписва поведение. Той се опита да направи Мишна Тора достъпна за възможно най-много читатели, вместо да я ограничи за използване само от учени. Читателите се насърчават да проучат мотивите, залегнали в основата на законите. Подобно на Талмуда, който е неговата основа, Мишне Тората съдържа инструкции по светски предмети, като физика, астрономия, диететика и психология.