Синтетичен език

Синтетичен език , всеки език, в който синтактичните отношения в рамките на изреченията се изразяват чрез флексия (промяната във формата на дума, която показва разлики между време, лице, пол, число, настроение, глас и регистър) или чрез аглутинация (словообразуване от средства на морфема или словна единица, групиране). Латинският е пример за флективен език; Унгарският и финският са примери за аглутинативни езици.

Силно синтетичните езици, в които цяло изречение може да се състои от една дума (обикновено глаголна форма), съдържаща голям брой афикси, се наричат ​​полисинтетични. Ескимоските и много американски индийски езици са полисинтетични. Вижте също аглутинация; инфлексия. Сравнете аналитичния език.