Saoshyans

Saoshyans , в зороастрийската есхатология, последен спасител на света и угасител на злото му; той е най-главният от тримата спасители (първите двама са Аштар и Ашетармах), които всички са посмъртни синове на Зороастър. По един ще се появи в края на всяко от трите последни хилядолетия на света, по чудо заченат от мома, която е плувала в езеро, където е било запазено семето на Зороастър. След 57 години Саошянс, подпомогнат от 30 велики личности на починалите, които са останали свързани с телесно съществуване, ще сломи демоничната сила и ще възкреси телата на мъртвите. След това Saoshyans и шестима помощници ще ръководят работата в седемте зони на света, комуникирайки помежду си по чудо. Когато всички души бъдат очистени, включително тези на проклетите, Саошянс ще им подготви бяла хаома—Ритуалната напитка на зороастрийците — която ще даде вечно съвършенство на телата им.