Имитация

Имитация , в психологията, възпроизвеждането или извършването на действие, което се стимулира от възприемането на подобен акт от друго животно или човек. По същество той включва модел, към който са насочени вниманието и реакцията на имитатора.

Като описателен термин, имитацията обхваща широк спектър от поведение. В родните си местообитания могат да се наблюдават млади бозайници, които копират дейностите на по-възрастните представители на вида или играта един на друг. Сред човешките същества имитацията може да включва такива ежедневни преживявания като прозяване, когато другите се прозяват, множество несъзнателно и пасивно научени копия на социалното поведение и умишлено възприемане на идеите и навиците на другите.

Изследванията на бебета показват, че през втората половина на първата година детето ще имитира изразителните движения на другите - например вдигане на ръце, усмивка и опити за говор. На втората година детето започва да имитира чужди реакции на предмети. Докато детето расте, пред него се поставят всякакви модели, повечето от които се определят от неговата култура. Те включват физическа стойка, език, основни умения, предразсъдъци и удоволствия и морални идеали и табу. Начинът, по който детето ги копира, се определя главно от социалните и културни влияния на наградата или наказанието, които насочват развитието на детето.

Всяка еднаквост или сходство на мисли и действия сред хората не означава непременно, обаче, че те са причинени от едни и същи или подобни психологически мотиви или механизми. Вариациите в ситуациите, в задвижванията и в научените начини за адаптация често са твърде сложни, за да бъдат категоризирани като имитация.

Много по-ранни психолози приемаха за даденост, че имитацията е причинена от инстинкт или поне от наследствено предразположение. По-късно писателите разглеждат механизмите на имитация като тези на социалното обучение. Имитацията е от основно значение за подхода за социално обучение на родения в Канада американски психолог Алберт Бандура. Неговите разследвания показаха колко много се научава човешкото поведение чрез имитиране на друг човек, който е наблюдаван да получава някаква награда или насърчение за поведение. Изследователите обикновено правят разлика между имитация, причинена от обикновен условен рефлекс, която е причинена от честото обучение чрез проби и грешки, и тази, включваща висшите мисловни процеси.