Fātiḥah

Fātiḥah , наричан още fātiḥat al-kitāb , „отварящата се” или първа глава (сура) на мюсюлманската книга за божествено откровение, Коран; по тон и употреба често се оприличава на християнската молитва. За разлика от другите сури, които обикновено са разкази или увещания, дадени от Бог, седемте стиха на фатията образуват кратка предана молитва, адресирана до Бог, и при устно рецитиране те завършват с думата amīn („амин“). В fātiḥah е придобил широка церемониален използване в исляма: той въвежда всеки ритуал поклони ( rak'ah ) в петте дневни молитви ( Salat) и се рецитира във всички мюсюлмански светилища, потвърждава важни резолюции, често се появява на амулети и се рецитира за мъртвите.

В Северна Африка fātiḥah (или fatḥah ) означава молитва, изпълнявана мълчаливо с разперени ръце, длани обърнати нагоре. Първата сура не е задължително рецитирана, но вероятно някога е била част от церемонията.

Тази статия беше последно преработена и актуализирана от Адам Зейдан, помощник редактор.