Холдингово дружество

Холдингово дружество, корпорация, която притежава достатъчно акции с право на глас в една или повече други компании, за да упражнява контрол върху тях. Корпорация, която съществува само за тази цел, се нарича чиста холдингова компания, докато тази, която също се занимава със собствен бизнес, се нарича холдингова компания. Холдингово дружество обикновено притежава по-голямата част от акциите на дъщерно дружество, но ако собствеността върху останалите акции е широко разпространена, дори миноритарната собственост може да е достатъчна, за да даде на холдинга контрол. Холдинговото дружество предоставя средство за концентриране на контрола върху няколко компании с минимален размер на инвестицията. Използването на холдинг е юридически по-просто и по-евтино от други средства за получаване на контрол над друго дружество, като сливане или консолидация. Холдинговото дружество е в състояние да се възползва от репутацията на дъщерното дружество,все пак неговата отговорност е ограничена до дела на акциите на дъщерното дружество, който притежава. Тези и други фактори правят холдинговите компании ефективна форма на организация както на национално, така и на международно ниво. Дружеството майка в конгломератната корпорация обикновено е холдингово дружество.