Сортиране

Сортиране , избор чрез жребий, метод за избор на държавни служители в някои древногръцки градове-държави. Използвано е особено в атинската демокрация, от която произтича най-много информация за практиката. С малки изключения, всички магистрати бяха избрани чрез жребий, започвайки с архонтите през 487–486 г. пр. Н. Е .; по същия начин Boule (съветът) от 500 и съдебните заседатели на съдилищата бяха избрани чрез жребий. Практиката на сортиране избягваше предизборните състезания и осигуряваше редовен оборот на служителите. По този начин операциите на правителството не бяха в ръцете на експерти, но чрез системата за сортиране атинската демокрация осигури поне малко практическо политическо образование за своите граждани.

Обосновката на сортирането беше равенството на всички граждани. Само тези, които се представиха като кандидати, бяха избрани чрез жребий, за да заемат публични длъжности. Военните офицери (включително 10-те стратегои ) и някои финансови служители бяха избрани чрез гласуване, а не чрез сортиране. Но в по-голямата си част изпълнителните функции бяха разделени на малки задачи, от които всяка беше поверена на годишен съвет от 10 членове, избрани чрез жребий.