Покриващ закон

Покриващ закон , Модел на обяснение, според който да се обясни събитие чрез позоваване на друго събитие непременно предполага обжалване на закони или общи положения, съотнасящи събития от типа, които трябва да бъдат обяснени (пояснения) със събития от типа, посочени като негови причини или условия (обяснение). В доктрината на Дейвид Хюм се корени, че когато се казва, че две събития са причинно-следствени, всичко, което се има предвид, е, че те дават пример за определени закономерности на приемствеността, които многократно са били наблюдавани да се провеждат между подобни събития в миналото. Тази доктрина получи по-строг израз от логичния позитивист Карл Хемпел (1905–1997).

Тази статия беше последно преработена и актуализирана от Брайън Дуйнян, старши редактор.