Трансцендентален аргумент

Трансцендентален аргумент , във философията, форма на аргумент, която трябва да продължи от даден факт до необходимите условия за неговата възможност. Трансценденталният аргумент е просто форма на дедукция с типичния модел: q е вярно само ако p е вярно; q е вярно; следователно p е вярно. Тъй като тази форма на аргументация се появява във философията, интересът и трудността се крият не в движението от помещения към заключения, което е обичайно, а в създаването на основните предпоставки - т.е. взети като отправни точки. Например, Имануел Кант се опита да докаже принципа на причинно-следствената връзка, като показа, че това е необходимо условие за възможността да се правят емпирично проверими твърдения в естествената наука.

Тази статия беше последно преработена и актуализирана от Брайън Дуйнян, старши редактор.