Идеален тип

Идеален тип , често срещана мисловна конструкция в социалните науки, изведена от наблюдаваната реалност, макар и да не й съответства в детайли поради преднамерено опростяване и преувеличение. Той не е идеален в смисъл, че е отличен, нито е среден; по-скоро е конструиран идеал, използван за приближаване на реалността чрез подбор и акцентиране на определени елементи.

Концепцията за идеалния тип е разработена от немския социолог Макс Вебер, който я използва като аналитичен инструмент за своите исторически изследвания. Някои писатели ограничават използването на идеални типове до общи явления, които се повтарят в различни времена и места (напр. Бюрокрация), въпреки че Вебер ги използва и за исторически уникални събития (напр. Известната си протестантска етика).

Проблемите при използването на идеалния тип включват неговата склонност да фокусира вниманието върху екстремни или полярни явления, като същевременно пренебрегва връзките помежду им, и трудността да се покаже как видовете и техните елементи се вписват в концепцията за цялостна социална система.