Приходи

Приходи , в икономиката, доходите, които фирмата получава от продажбата на стока или услуга на своите клиенти.

Технически приходите се изчисляват чрез умножаване на цената ( p ) на стоката по количеството произведено и продадено ( q ). В алгебрична форма приходите (R) се определят като R = p × q .

Сумата от приходите от всички продукти и услуги, които една компания произвежда, се нарича общ приход (TR). За фирма, която произвежда n стоки, това може да се изчисли като TR = ( p 1 x q 1 ) + ( p 2 x q 2 ) + ... + ( p n x q n ), където p i и q i съответно означават цената и количество добро i , за i = 1, ..., n .

Важен аспект на приходите при икономическия анализ е понятието за пределен приход. Пределните приходи, придобити от даден продукт, са допълнителните приходи, които фирмата печели, продавайки още една единица от този продукт. Фирма, която желае да максимизира печалбите си, на теория ще продължи да разширява своята продукция, докато приходите от последната допълнителна произведена единица (пределен приход) надвишават разходите за производство на тази последна единица (пределни разходи). Когато продукцията на фирмата е такава, че пределните приходи и пределните разходи за последната произведена единица са равни, за тази фирма се казва, че максимизира печалбите си.

Петър Бондаренко