Casus belli

Casus belli , латински термин, описващ ситуация, за която се казва, че оправдава държавата при започване на война. Хартата на Организацията на обединените нации предвижда, че бойните мерки са допустими само ако са разрешени от Съвета за сигурност или общото събрание или ако е необходимо за „индивидуална или колективна самозащита“ срещу „въоръжено нападение“.

Атака на Пърл Харбър Тази статия е последно преработена и актуализирана от Майкъл Рей, редактор.